Szkatułka

      Działania edukacyjne dla przedszkoli i szkół

Założenia programowe

Pomimo różnic tematycznych, podstawowe założenie do wszystkich programów dla przedszkoli jest wspólne: skupienie się w pracy z małymi dziećmi nie tyle na przygotowaniu ich do nauki w szkole, ale na stwarzaniu dzieciom warunków do samodzielnego odkrywania najbliższego otoczenia, swoich talentów i zainteresowań, poznawania we własny sposób natury rzeczy i innych ludzi, konstruowania i burzenia, formowania, brudzenia się, poznawania w sposób organiczny, przy użyciu wszystkich zmysłów różnych rzeczy i materiałów oraz środowiska przyrodniczego.  

1. Programy układane są w oparciu o:
  • wiedzę wynikającą z wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą znajdującą się w różnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturalnej;
   
  • informacje od samych dzieci, przekazywanych przez dzieci podczas zabaw i pracy z nimi, o tym co je cieszy, bawi i śmieszy i co interesuje;

  • obserwacje tego co zachwyca i inspiruje dzieci do ich własnych dziecięcych poszukiwań, jak funkcjonują w grupie rówieśników a jak w grupie zróżnicowanej wiekowo, jak się komunikują z dorosłymi a jak z innymi dziećmi, jak słuchają, zadają pytania, opowiadają;

  • rozmowy osób zespołu co dla  każdego z nas we wczesnym dzieciństwie było ważne, w co i jak lubiliśmy się bawić, jak poznawaliśmy świat, co nas zajmowało a co nudziło, czego baliśmy się i jak radziliśmy sobie z różnymi problemami;

  • analizę podstawy programowej dla przedszkoli.

2. Na tej podstawie ustalamy co chcemy dzieciom przekazać od siebie, jak dostosować program do postępu technologicznego i zmieniających się w związku nim potrzeb edukacyjnych i wychowawczych u małych dzieci, co będzie im przydatne zarówno w obecnym ich momencie w życiu, jak i w przyszłości.

3. Programy dostosowujemy do możliwości i percepcji każdej grupy wiekowej (dzieci 3-, 4-, 5-, 6- letnie).

4. Staramy się tak układać programy, żeby nauczyciele razem z dziećmi w nich uczestniczyli, poznawali nowe sposoby pracy z dziećmi w toku pracy z grupą swoich podopiecznych, żeby mieli też warunki do doskonalenia własnych umiejętności zawodowych.

5. W programach posługujemy się:
  • specjalnie zaprojektowanymi i wykonanymi przez osoby z zespołu Fundacji przedmiotami  (zabawkami sensorycznymi, kostiumami, rekwizytami, maskami, ilustracjami) jako elementami organizującymi przestrzeń pracy i zabawy, umożliwiającymi dzieciom lepsze utożsamianie się z „przestrzenią działania” oraz tematem warsztatów;

  • różnymi materiałami naturalnymi, wyselekcjonowanymi rzeczami z odzysku;

  • slajdami, filmami dvd i video, instrumentami, nagraniami muzycznymi, książkami i albumami.

6. W pracy z dziećmi łączymy techniki multimedialne i proste techniki manualne, plastyczne oraz teatralne.

7. Część programów, plastyczne i przyrodnicze, zakładają pracę całoroczną. Inne służą głównie przygotowaniu dzieci i nauczycieli, w oparciu o zaprojektowane i wykonane przez nas zestawy (rekwizyty, kukiełki, teatrzyki, pomoce edukacyjne) do własnej pracy. Dodatkowo w  niektórych programach włączamy też do wspólnej pracy rodziców i opiekunów dzieci.

8. Dzięki częstym spotkaniom z dziećmi, współpracy w grupie podczas warsztatów, możemy wspierać przedszkola w stwarzaniu dzieciom sytuacji sprzyjającej uczeniu się podejmowania samodzielnych decyzji, negocjowania, zawierania kompromisów, rozwijaniu komunikowania się z osobami w różnym wieku.

9. Bardzo zależy nam na dogłębnej pracy z każdą z placówek, realizowaniu kilku wzajemnie uzupełniających się programów równolegle. To stwarza nam duży komfort pracy – my znamy dobrze specyfikę konkretnego przedszkola, dzieci i kadra przedszkola obdarzają nas zaufaniem i w efekcie mamy możliwość dostosowywania sposobów pracy do poszczególnych grup przedszkolnych. Poza tym równolegle prowadząc programy dla szkół możemy uwzględnić w pracy w przedszkolach to co będzie istotne dla dzieci, gdy znajdą się w szkole.