Poszukujemy osób do pracy, które chcą nauczyć się prowadzenia warsztatów w przedszkolach i szkołach publicznych metodami Szkatułki w naszych dwóch stałych programach: artystyczno-kulturalnym i przyrodniczo-ekologicznym.

Ofertę kierujemy do obecnych i przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I-III szkoły podstawowej oraz osób chcących w przyszłości, razem z Fundacją Szkatułka, rozprzestrzeniać nasze programy w kraju i za granicą.
Osoby zainteresowane mogą zgłosić się do jednego lub dwóch niżej opisanych programów.
Miejsce nauki i pracy: Warszawa, przedszkola i szkoły publiczne.

Praca w roli edukatorki/edukatora w programie artystyczno-kulturalnym (dla wszystkich grup przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej).
Program dotyczy malarstwa, rzeźby, architektury, muzyki, opery i kina niemego.

I. Na czym polega praca w programie.
I.1.Na prowadzeniu z drugą osobą warsztatów tematycznych w przedszkolach i szkołach publicznych, w tym na:
rozłożeniu materiałów i pomocy dydaktycznych; podłączeniu sprzętu multimedialnego, jeśli wymaga tego warsztat;
przeprowadzeniu warsztatów dla od 3 do 6 grup/klas;
wykonaniu zdjęć wybranych prac dzieci;
posprzątaniu po warsztatach;
przekazaniu placówkom tzw. rozmowy (opisu warsztatu) i ewentualnie innych materiałów promocyjnych i dydaktycznych.
I.2. Na przygotowywaniu elementów do prac wykonywanych przez dzieci (np. zebraniu materiałów naturalnych, wycięciu elementów do prac dzieci).
Materiały i pomoce na dany warsztat do placówki przynoszą edukatorki/edukatorzy. Rzeczy te przekazywane są prowadzącym podczas spotkań szkoleniowych i uzupełniane w miarę realizacji danego tematu. Część materiałów, potrzebnych przy kolejnych warsztatach, zawsze jest dostępna w placówkach.
Prowadzenie warsztatów danego dnia, w zależności od liczby grup/klas w placówce, zamyka się w przedziale godzin 8.00-15.00 (danego dnia, każdy z duetów prowadzi warsztaty w jednej placówce dla wszystkich zgłoszonych do programu grup/klas).

II. Oczekiwania względem przyszłych edukatorek/edukatorów.
II.1. Predyspozycje do pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat.
Każdy pracuje zarówno z grupami przedszkolnymi, jak i uczniami klas I-III szkoły podstawowej.
W pracy, w naszym programie, ważna jest otwartość na sposób myślenia i zrozumienie psychiki młodziutkich osób, łatwość w panowaniu nad utrzymaniem dynamiki pracy z grupą, elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb konkretnej grupy/klasy i indywidualnych możliwości każdego dziecka, umiejętność wzbudzania u dzieci zainteresowania i entuzjazmu tematem warsztatu.
II.2. Gotowość do uczenia się i pracy metodami Szkatułki w ramach programu.
II.3. Umiejętność pracy w duecie, współpracy w zespole Szkatułki i z kadrą przedszkoli/szkół.
Zespół tworzy kilka osób, w różnym wieku i o różnym stażu i doświadczeniu pracy w Szkatułce. Od edukatorek/edukatorów wymagamy punktualności, komunikatywności, umiejętności dzielenia się pracą, dbania o wizerunek Szkatułki w placówkach, o udostępniany nam przez placówki sprzęt oraz pomoce edukacyjne wytworzone w Szkatułce.
II.4. Elastyczność w dostosowywaniu się do grafiku warsztatów układanych na każdy miesiąc.
Osoby z zespołu zgłaszają dni, w których mogą pracować w kolejnym miesiącu. W razie potrzeby gotowe są do przyjęcia zastępstwa (zastępstwa nie są częste).
II.5. Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach szkoleniowych (prowadzonych na żywo, sporadycznie online).
II. 6. Rozumienie specyfiki funkcjonowania i pracy w organizacji pozarządowej.
II. 7. Twórcze myślenie i zapał do rozwijania swobodnej kreatywności dzieci, zdolności manualne i plastyczne lub/i muzyczne, zainteresowanie sztuką i kulturą, ewentualnie wiedza z zakresu historii sztuki. 

III. Co zapewniamy edukatorkom/edukatorom.
III.1. Udział w całorocznym cyklu spotkań szkoleniowych przygotowujących do prowadzenia poszczególnych warsztatów tematycznych.                
Spotkania odbywają się średnio raz na dwa tygodnie i trwają ok. 3 h.
Miejsce szkoleń – Warszawa: siedziba Fundacji Szkatułka na Górnym Mokotowie lub tereny zielone (w przypadku szkoleń przygotowujących do prowadzenia plenerów).
III.2. Prowadzenie każdego warsztatu z drugą edukatorką/drugim edukatorem.
III.3. Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne do prowadzenia warsztatów.
III.4. Wsparcie merytoryczne ze strony autorów programu przez cały okres prowadzenia warsztatów.
III.5. Możliwość pracy od 2 do 5 dni w tygodniu (w dni powszednie).
III.6. Zatrudnienie na umowę zlecenie.
III.7. Wynagrodzenie (netto): 210 zł za dzień pracy, niezależnie od liczby grup/klas, dla których prowadzone są warsztaty danego dnia.
W placówkach jest od 3 do 6 grup/klas, w większości placówek 4 grupy/5 klas. Przygotowanie elementów do prac dzieci nie jest wynagradzane oddzielnie (np. wycinanie elementów do wyklejanek, zbieranie materiałów naturalnych). 

IV. Jak przebiega rekrutacja i przygotowanie do pracy.
IV.1. Zainteresowana osoba wysyła list motywacyjny i cv na adres: info@szkatulka.org .
W liście motywacyjnym prosimy odnieść się do oczekiwań określonych w cz. II, w tym w pkt. II.6. i II.7.
IV.2. Jeśli osoba, ubiegająca się o pracę w Szkatułce, spełnia wstępnie nasze oczekiwania zapraszana jest na spotkanie w siedzibie Fundacji z osobami z Zarządu Szkatułki i autorami programu edukacyjnego. Ze względu na krótki okres rekrutacji ustalamy możliwie najszybszy termin spotkania.
IV.3. Odpowiedź dotyczącą zaangażowania lub niezaangażowania kandydatki/kandydata do pracy w Szkatułce wysyłamy drogą mailową w ciągu trzech dni od spotkania w siedzibie.
IV.4. W marcu/kwietniu 2023 r. kandydatka/kandydat poprowadzi warsztaty w przedszkolach/szkołach w ramach okresu próbnego (zatrudnienie na umowę zlecenie, w/g stawki określonej w pkt. III.7.).

IV.5. Po zakończeniu okresu próbnego, Zarząd Szkatułki podejmie decyzję o zatrudnieniu kandydatki/kandydata w roli edukatorki/edukatora na cały rok szkolny 2022/2023 (czyli do końca czerwca 2023).
O możliwości kontynuacji pracy w roku szkolnym 2023/2024 poinformujemy do końca sierpnia br. te osoby, które w lipcu br. zadeklarują, że chciałyby dalej pracować w Szkatułce.

V. Dodatkowe informacje dotyczące pracy w roli edukatorki/edukatora.
V.1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed podpisaniem umowy zlecenia (w tym na okres próbny), osoba angażowana jako edukatorka/edukator jest przez upoważnioną osobę z Zarządu Szkatułki weryfikowana w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
V.2. Wraz z umową zlecenia osoba angażowana do pracy podpisuje klauzulę dotyczącą RODO oraz klauzulę poufności.
V.3. Wysyłając kwestionariusz i cv kandydatka/kandydat podpisuje zgodę o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkatułka moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych”.

______________

Praca w roli edukatorki/edukatora w programie przyrodniczo-ekologicznym (dla wszystkich grup przedszkolnych i klas I-III szkoły podstawowej).
Program dotyczy środowiska naturalnego, klimatu, zwierząt dzikich i bezdomnych.

I. Na czym polega praca w programie.
I.1.Na prowadzeniu z drugą osobą warsztatów tematycznych w przedszkolach i szkołach publicznych, w tym na:
rozłożeniu materiałów i pomocy dydaktycznych;
podłączeniu sprzętu multimedialnego, jeśli wymaga tego warsztat;
przeprowadzeniu warsztatów dla od 3 do 6 grup/klas;
wykonaniu zdjęć wybranych prac dzieci;
posprzątaniu po warsztatach;
przekazaniu placówkom tzw. rozmowy (opisu warsztatu) i ewentualnie innych materiałów promocyjnych i dydaktycznych.
I.2. Na przygotowywaniu elementów do prac
wykonywanych przez dzieci (np. zebraniu materiałów naturalnych, wycięciu elementów do prac dzieci).
Materiały i pomoce na dany warsztat do placówki przynoszą edukatorki/edukatorzy. Rzeczy te przekazywane są prowadzącym podczas spotkań szkoleniowych i uzupełniane w miarę realizacji danego tematu. Część materiałów, potrzebnych przy kolejnych warsztatach, zawsze jest dostępna w placówkach.
Prowadzenie warsztatów danego dnia, w zależności od liczby grup/klas w placówce, zamyka się przedziale godzin 8.00-15.00 (danego dnia, każdy z duetów prowadzi warsztaty w jednej placówce dla wszystkich zgłoszonych do programu grup/klas).

II. Oczekiwania względem przyszłych edukatorek/edukatorów.
II.1. Predyspozycje do pracy z dziećmi w wieku 3-9 lat.
Każdy pracuje zarówno z grupami przedszkolnymi, jak i uczniami klas I-III szkoły podstawowej.
W pracy, w naszym programie, ważna jest otwartość na sposób myślenia i zrozumienie psychiki młodziutkich osób, łatwość w panowaniu nad utrzymaniem dynamiki pracy z grupą, elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb konkretnej grupy/klasy i indywidualnych możliwości każdego dziecka, umiejętność wzbudzania u dzieci zainteresowania i entuzjazmu tematem warsztatu.
II.2. Gotowość do uczenia się i pracy metodami Szkatułki w ramach programu.
II.3. Umiejętność pracy w duecie, współpracy w zespole Szkatułki i z kadrą przedszkoli/szkół.
Zespół tworzy kilkanaście osób, w różnym wieku i o różnym stażu i doświadczeniu pracy w Szkatułce. Od edukatorek/edukatorów wymagamy punktualności, komunikatywności, umiejętności dzielenia się pracą, dbania o wizerunek Szkatułki w placówkach, o udostępniany nam przez placówki sprzęt oraz pomoce edukacyjne wytworzone w Szkatułce.
II.4. Elastyczność w dostosowywaniu się do grafiku warsztatów układanych na każdy miesiąc.
Osoby z zespołu zgłaszają dni, w których mogą pracować w kolejnym miesiącu. W razie potrzeby gotowe są do przyjęcia zastępstwa (zastępstwa nie są częste).
II.5. Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach szkoleniowych (prowadzonych na żywo, sporadycznie online).
II.6. Rozumienie specyfiki funkcjonowania i pracy w organizacji pozarządowej.
II. 7. Zainteresowanie ekologią, botaniką, zoologią, kwestiami środowiska przyrodniczego i klimatu, oddziaływania człowieka na środowisko. Ewentualnie wykształcenie przyrodnicze.
II. 8. Wrażliwość na los, sytuację i prawa zwierząt, świadomość dotycząca zagrożeń ze strony człowieka dla środowiska naturalnego, w tym negatywnego wpływu rolnictwa przemysłowego, hodowli zwierząt i myślistwa. Zainteresowanie weganizmem i promowaniem żywności roślinnej.

III. Co zapewniamy edukatorkom/edukatorom.
III.1. Udział w całorocznym cyklu spotkań szkoleniowych przygotowujących do prowadzenia poszczególnych warsztatów tematycznych.                
Spotkania odbywają się średnio raz na dwa tygodnie i trwają ok. 3 h.
Miejsce szkoleń – Warszawa: siedziba Fundacji Szkatułka na Górnym Mokotowie lub tereny zielone (w przypadku szkoleń przygotowujących do prowadzenia spacerów przyrodniczych).
III.2. Prowadzenie każdego warsztatu z drugą edukatorką/drugim edukatorem.
III.3. Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne do prowadzenia warsztatów.
III.4. Wsparcie merytoryczne ze strony autorów programu przez cały okres prowadzenia warsztatów.
III.5. Możliwość pracy od 2 do 5 dni w tygodniu (w dni powszednie).
III.6. Zatrudnienie na umowę zlecenie.
III.7. Wynagrodzenie (netto): 210 zł za dzień pracy, niezależnie od liczby grup/klas, dla których prowadzone są warsztaty danego dnia.
W placówkach jest od 3 do 6 grup/klas, w większości placówek 4 grupy/5 klas. Przygotowanie elementów do prac dzieci nie jest wynagradzane oddzielnie (np. wycinanie elementów do wyklejanek, zbieranie materiałów naturalnych). 

IV. Jak przebiega rekrutacja i przygotowanie do pracy.
IV.1. Zainteresowana osoba wysyła list motywacyjny i cv na adres: info@szkatulka.org .
W liście motywacyjnym prosimy odnieść się do oczekiwań określonych w cz. II, w tym w pkt. II.7. i II.8.
IV.2. Jeśli osoba, ubiegająca się o pracę w Szkatułce, spełnia wstępnie nasze oczekiwania odbywa spotkanie w siedzibie Fundacji z osobami z Zarządu Szkatułki i autorami programu edukacyjnego. Ze względu na krótki okres rekrutacji ustalamy możliwie najszybszy termin spotkania.
IV.3. Odpowiedź dotyczącą zaangażowania lub niezaangażowania kandydatki/kandydata do pracy w Szkatułce wysyłamy drogą mailową w ciągu trzech dni od spotkania w siedzibie.
IV.4. W marcu/kwietniu 2023 r. kandydatka/kandydat poprowadzi warsztaty w przedszkolach/szkołach w ramach okresu próbnego (zatrudnienie na umowę zlecenie, w/g stawki określonej w pkt. III.7.).
IV.5. Po zakończeniu okresu próbnego, Zarząd Szkatułki podejmie decyzję o zatrudnieniu kandydatki/kandydata w roli edukatorki/edukatora na cały rok szkolny 2022/2023 (czyli do końca czerwca 2023).
O możliwości kontynuacji pracy w roku szkolnym 2023/2024 poinformujemy do końca sierpnia br. te osoby, które w lipcu br. zadeklarują, że chciałyby dalej pracować w Szkatułce.

V. Dodatkowe informacje dotyczące pracy w roli edukatorki/edukatora.
V.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przed podpisaniem umowy zlecenia (w tym na okres próbny), osoba angażowana jako edukatorka/edukator jest przez upoważnioną osobę z Zarządu Szkatułki weryfikowana w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
V.2. Wraz z umową zlecenia osoba angażowana do pracy podpisuje klauzulę dotyczącą RODO oraz klauzulę poufności.
V.3. Wysyłając kwestionariusz i cv kandydatka/kandydat podpisuje zgodę o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Szkatułka moich danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych”.