Realizacja VII edycji programu w roku szkolnym 2022/2023 (opis dotyczy klas I-III szkoły podstawowej).

Na czym będzie polegała realizacja programu:
dla każdej klasy zgłoszonej do programu przeprowadzimy, rozplanowany na cały rok, cykl 11 warsztatów Ekosystem miasta i ludzie;
warsztaty będą prowadzone w budynku i w terenie – w ogrodzie szkolnym, w okolicy szkoły, nad Wisłą, w Parku Skaryszewskim;
razem wszystkie klasy oraz rodzice/opiekunowie uczniów wezmą udział w działaniach dla zwierząt, podczas których wykonamy i zainstalujemy proste rozwiązania służące wybranym gatunkom zwierząt żyjących / przebywających w ogrodach lub najbliższym otoczeniu szkół (po 2 działania dla każdej z placówek; jesienią 2022 i na wiosnę 2023).

Zakresy tematyczne warsztatów:
Powietrze w mieście. Organizmy oczyszczające powietrze.
Susza hydrologiczna. Zmiany klimatu i znaczenie wody dla zwierząt i ludzi.
Światło i jego znaczenie dla życia. Zanieczyszczenie światłem.
Drzewa i ich rola w mieście. Zagrożenia dla drzew ze strony człowieka.
Budowa i zanieczyszczenie gleby. Ogrodnictwo i chwasty w mieście.
Hałas w mieście i sposoby przeciwdziałania powstawaniu hałasu.
Ochrona ptaków w mieście.
Ptaki migrujące. Zagrożenia dla ich migracji.
Owady (zapylacze, owady sanitaryjne).
Ssaki żyjące dziko w mieście. Zależności międzygatunkowe i zachowanie bioróżnorodności. Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka.
Dokarmianie, pojenie zwierząt dzikich, opieka i pomoc zwierzętom bezdomnym.

Kto może wziąć udział w programie:
klasy I-III szkół podstawowych z terenu m.st. Warszawy, które zgłoszą przynajmniej trzy klasy i zakwalifikują się do VII edycji programu.

Zasady udziału w programie:
Z placówkami zakwalifikowanymi do programu zostanie podpisane porozumienie o współpracy w roku szkolnym 2022/2023 (szczegółowy opis programu oraz zasady jego realizacji będą opisane w załącznikach do porozumienia).
Placówki przekażą Fundacji Szkatułka, na zasadach określonych poniżej, świadczenia od odbiorów.

Świadczenia od odbiorców.
Za udział każdego dziecka pobrane zostanie jednorazowe świadczenie w wysokości – 40 zł, w ramach prowadzonej przez Fundację Szkatułka działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Świadczenia zostaną przekazane zbiorczo (za wszystkich uczniów) przez radę rodziców klasy/szkoły lub nauczycieli na rachunek bankowy Fundacji Szkatułka.
Termin przekazania świadczeń to wrzesień-październik 2022 r.
W uzasadnionych przypadkach placówki będą mogły zwrócić się z wnioskiem do Fundacji o:
akceptację dwóch terminów przekazania świadczeń (I rata wrzesień-październik 2022 r., II rata marzec 2023 r.) lub niepobieranie świadczenia za ucznia uczęszczającego do placówki i znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej (Fundacji nie będą podawane przez placówkę dane, ani żadne informacje o uczniu). Decyzję w sprawie pozytywnego/negatywnego rozpatrzenia wniosku zainteresowanej placówki podejmie Zarząd Fundacji Szkatułka.

Dla szkół będziemy prowadzili równolegle nasz drugi stały program – Wielki mały człowiek.
Drzewo w mieście realizowane będzie też w  przedszkolach publicznych z terenu Warszawy.

Uprzejmie informujemy, że nabór na rok szkolny 2022/2023 został zakończony.