Realizacja III edycji programu w roku szkolnym 2022/2023 (opis dotyczy klas I-III szkoły podstawowej).

Na czym będzie polegała realizacja programu:
każda klasa zgłoszona do programu weźmie udział w cyklu 10 warsztatów, rozplanowanych na cały rok szkolny oraz w plenerze artystycznym nad Stawem Belwederskim (na na wiosnę 2023).

Zakresy tematyczne warsztatów:
malarstwo – martwa natura, portret/autoportret, pejzaż, panorama; rzeźba i architektura, w tym etniczna; przenikanie się sztuk – malarstwo w muzyce muzyka w malarstwie; narzędzia i sprzęty malarskie i rzeźbiarskie; tradycje teatralne; nieme kino.

Kto może wziąć udział w programie:
publiczne szkoły m.st. Warszawy, które zgłoszą przynajmniej trzy klasy (z pośród klas I-III) i zakwalifikują się do III edycji programu.

Zasady udziału w programie:
Z placówkami zakwalifikowanymi do programu zostanie podpisane porozumienie o współpracy w roku szkolnym 2022/2023 (szczegółowy opis programu oraz zasady jego realizacji będą opisane w załącznikach do porozumienia).
Placówki przekażą Fundacji Szkatułka, na zasadach określonych poniżej, świadczenia od odbiorów.

Świadczenia od odbiorców.
Za udział każdego ucznia pobrane zostanie jednorazowe świadczenie w wysokości – 40 zł, w ramach prowadzonej przez Fundację Szkatułka działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Świadczenia zostaną przekazane zbiorczo (za wszystkich uczniów) przez radę rodziców klasy / szkoły lub nauczycieli na rachunek bankowy Fundacji Szkatułka.
Termin przekazania świadczeń to wrzesień-październik 2022 r.
W uzasadnionych przypadkach placówki będą mogły zwrócić się z wnioskiem do Fundacji o:
akceptację dwóch terminów przekazania świadczeń (I rata wrzesień-październik 2022 r., II rata marzec 2023 r.) lub niepobieranie świadczenia za ucznia uczęszczającego do placówki i znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej (Fundacji nie będą podawane przez placówkę dane, ani żadne informacje o uczniu). Decyzję w sprawie pozytywnego/negatywnego rozpatrzenia wniosku zainteresowanej placówki podejmie Zarząd Fundacji Szkatułka.  

Dla szkół będziemy prowadzili równolegle nasz drugi stały program – Drzewo w mieście.
Wielki mały człowiek realizowany będzie też w przedszkolach publicznych z terenu Warszawy.

Uprzejmie informujemy, że nabór na rok szkolny 2022/2023 został zakończony.