Założenia. Metody pracy


Pomimo różnic tematycznych, podstawowe założenia do wszystkich programów dla przedszkoli są wspólne: skupienie się w pracy z małymi dziećmi nie tyle na przygotowaniu ich do nauki w szkole, ale na stwarzaniu dzieciom warunków do samodzielnego odkrywania najbliższego otoczenia, swoich talentów i zainteresowań; poznawania i rozumienia potrzeb i możliwości zwierząt, ludzi i innych organizmów; konstruowania i burzenia, formowania, brudzenia się, poznawania w sposób organiczny, przy użyciu wszystkich zmysłów różnych rzeczy i materiałów.
Prowadzimy programy tylko dla samych dzieci, dla dzieci, nauczycieli oraz rodziców i opiekunów oraz dedykowane specjalnie nauczycielom.

1. Programy układane są w oparciu o:

 • naszą wiedzę wynikającą z wieloletniej pracy z dziećmi i młodzieżą znajdującą się w różnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturalnej; 
 • informacje od samych dzieci, przekazywane przez dzieci podczas zabaw i pracy z nimi, o tym co je cieszy, bawi, śmieszy i co interesuje;
 • obserwacje tego co zachwyca i inspiruje dzieci do ich własnych dziecięcych poszukiwań, jak funkcjonują w grupie rówieśników a jak w grupie zróżnicowanej wiekowo, jak się komunikują z dorosłymi a jak z innymi dziećmi, jak słuchają, zadają pytania, opowiadają;
 • rozmowy osób z zespołu co dla  każdego z nas we wczesnym dzieciństwie było ważne, w co i jak lubiliśmy się bawić, jak poznawaliśmy świat, co nas zajmowało a co nudziło, czego baliśmy się i jak radziliśmy sobie z różnymi problemami;
 • rozmowy z nauczycielami o tym co jest potrzebne dzieciom;
 • analizę podstawy programowej dla przedszkoli;
 • analizę aktualnego stanu edukacji w naszym kraju;
 • analizę uwarunkowań społecznych, gospodarczych i kulturalnych społeczności, w której dorastają dzieci;
 • analizę zakresu i sposobów przygotowania zawodowego nauczycieli.

2. Na tej podstawie, ustalamy co chcemy dzieciom przekazać od siebie lub za pośrednictwem nauczycieli, rodziców i opiekunów, jak dostosować program do postępu technologicznego i zmieniających się w związku nim potrzeb edukacyjnych i wychowawczych u małych dzieci, co będzie dzieciom przydatne, zarówno w obecnym ich momencie w życiu, jak i w przyszłości.

3. Programy dostosowujemy do możliwości i percepcji każdej grupy wiekowej (dzieci 3-, 4-, 5-, 6- letnie).

4. Programy układamy w ten sposób, żeby nauczyciele uczestniczyli w nich razem z dziećmi, poznając nowe sposoby pracy z dziećmi w toku pracy z grupą swoich podopiecznych.

5. W programach posługujemy się:

 • specjalnie zaprojektowanymi i wykonanymi przez osoby z zespołu Fundacji przedmiotami  (zabawkami sensorycznymi, kostiumami, rekwizytami, maskami, ilustracjami) jako elementami organizującymi przestrzeń pracy i zabawy, umożliwiającymi dzieciom lepsze utożsamianie się z „przestrzenią działania” oraz tematem warsztatów;
 • różnymi materiałami naturalnymi, wyselekcjonowanymi rzeczami z odzysku;
 • slajdami, filmami, nagraniami muzycznymi, książkami i albumami.

6. W pracy z dziećmi łączymy techniki multimedialne i proste techniki manualne, plastyczne oraz teatralne.

7. Prowadzimy programy całoroczne (8-14 warsztatów). I programy krótsze (4-8 warsztatów).

8. W programach całorocznych, dzięki częstym spotkaniom z dziećmi, możemy wspierać przedszkola w stwarzaniu dzieciom sytuacji sprzyjającej uczeniu się podejmowania samodzielnych decyzji, negocjowania, zawierania kompromisów, rozwijaniu komunikowania się z osobami w różnym wieku.

9. Bardzo zależy nam na dogłębnej pracy z każdą z placówek, realizowaniu kilku wzajemnie uzupełniających się programów równolegle lub różnorodnych w kolejnych latach.

To stwarza nam duży komfort pracy – my znamy dobrze specyfikę konkretnego przedszkola. Dzieci i kadra przedszkola obdarzają nas zaufaniem, i w efekcie mamy możliwość dostosowywania sposobów pracy do poszczególnych placówek.

10. Jednocześnie, prowadząc całoroczne programy dla szkół, możemy uwzględnić w pracy w przedszkolach, to co będzie istotne dla dzieci, gdy znajdą się w szkole.

Skupiamy się na tym żeby – rozwinąć w dzieciach ciekawość i chęć do odkrywania świata, umiejętność wyrażania własnych opinii i słuchania innych, w tym rówieśników, podtrzymaniu w dzieciach zdolności do wykorzystania swojej fantazji i potencjału twórczego.

11. Tworzymy programy umożliwiające rozwój zawodowy i indywidualny nauczycieli, przygotowujące nauczycieli do samodzielnej pracy metodami Szkatułki.

W tych programach przekazujemy placówkom materiały i zestawy pomocy edukacyjnych zaprojektowanych i wykonanych ręcznie przez osoby z zespołu.

12. Staramy się włączać rodziców i opiekunów do udziału w realizowanych przez nas programach.

Na początku realizacji programów całorocznych przekazujemy dokładne informacje o programie adresowane do rodziców i opiekunów. Przez cały okres realizacji danego programu przekazujemy opisy poszczególnych warsztatów do powieszenia w placówce, z propozycją pytań, które można zadać dziecku – tak żeby ułatwić rozmowę dorosłego z dzieckiem o tym co się wydarzyło na warsztacie. Włączamy się do działań społeczności przedszkolnej, np. prowadząc podczas pikników dorocznych w placówkach warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Zobacz realizowane programy edukacyjne:

Wielki mały człowiek

Sztuki plastyczne, architektura, muzyka, teatr, nieme kino

Drzewo w mieście

Dlaczego jesteśmy sobie potrzebni - zwierzęta, ludzie, rośliny, grzyby, i w jakim środowisku chcemy żyć