Całoroczny program o przyrodzie, klimacie i wpływie człowieka na zmiany środowiska prowadzony w publicznych szkołach podstawowych (dla klas I-III).

Program wspiera:
poznawanie i zrozumienie przez uczniów zależności ekologicznych, różnic i podobieństw w funkcjonowaniu ludzi, zwierząt, roślin, grzybów i mikroorganizmów;
kształtowanie odruchów służących racjonalnemu gospodarowaniu zasobami – wodą, powietrzem, glebą, bogactwami naturalnymi;
rozwijanie w uczniach wrażliwości na otaczającą przyrodę, również tę mniej atrakcyjną, miejską;
pokazanie młodym osobom jak ważne jest zachowanie bioróżnorodności i na czym polega specyfika ekosystemu wielkiego miasta;
wyrabianie nawyków dbania o środowisko przyrodnicze miasta, rośliny, grzyby, zwierzęta dzikie i bezdomne żyjące w mieście. 

Tytułowe drzewo stało się stałym elementem i osnową tematyczną naszych programów z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Wybraliśmy drzewo ze względu na symbolikę, znaczenie w kulturze, ale przede wszystkim fascynującą biologię, ekologię i znaczenie drzew, a także zagrożenia dla drzew działalnością człowieka.

Uczymy dzieci dzielenia się swoimi przemyśleniami, słuchania innych, zarówno dorosłych, jak i rówieśników. W miarę możliwości prowadzimy warsztaty poza budynkiem szkolnym (w ogrodzie, w terenach zielonych atrakcyjnych przyrodniczo, a także tych na pozór ubogich pod względem biologicznym lub zdegradowanych przez człowieka). Razem z uczniami przeprowadzamy proste pokazy naukowe, doświadczenia i obserwacje terenowe, wykonujemy prace plastyczno-techniczne.

Program odpowiada na wybrane elementy z podstawy programowej dla nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.

Szczegóły dotyczące zapisów do programu na kolejny rok szkolny umieszczamy na stronie w okresie naboru.
Ogólne zasady zapisów do naszych programów opisane są w Weź udział.

Pierwszych sześć edycji prowadziliśmy wyłącznie dla przedszkoli. W roku szkolnym 2022/2023 programem objęliśmy również klasy I-III szkoły podstawowej.

Autorka programu:
 Daria Schmidt.
Współautorki scenariuszy i pokazów: Daria Schmidt, Gabriela Peda, Magdalena Dukaczewska, Barbara Sulecka.
Projekt pomocy dydaktycznych, ilustracji, rekwizytów: Daria Schmidt, Magdalena Dukaczewska.

Nabór na rok szkolny 2022/2023 został zakończony.

Zobacz aktualności z programu